<
Saltar al contenido

Plans i Protocols d’Igualtat Municipals

Plans i Protocols d’Igualtat Municipals

Si ja saps que és un pla municipal, pots veure els nostres

Amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats que troben les administracions públiques, les associacions, els col·lectius i la societat per convertir el discurs teòric de la igualtat de gènere, en una realitat, ProActives proposa la creació de Plans d’Igualtat i Protocols d’actuació i protecció per tal de promoure un canvi en el sistema de gestió i en el foment d’una nova cultura.

IGUALTAT

IGUALTAT

PLANS

PROTOCOLS

Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes.

és un pla estratègic que recull les accions i mesures que s’han d’aplicar en les diferents àrees del municipi, amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

Pla Intern d’Igualtat per a l’Administració Pública (Ajuntaments).

suposa el compromís en la millora de l’organització i funcionament de l’ajuntament, on es dissenyen i executen accions que complisquen amb el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre les treballadores i treballadors.

Pla Local d’Infància i Adolescència.

es tracta d’un document que promou i impulsa el benestar de la infància i adolescència, aconseguint la millora de les seues condicions i necessitats i avançant en la protecció dels seus drets.

Pla Municipal de Cohesió i Inclusió Social.

és la ferramenta de planificació que conté mesures i accions dirigides a assolir la superació dels problemes socials i de les persones en risc d’exclusió, i permet reduir les desigualtats i la vulnerabilitat social.

Pla de Corresponsabilitat.

afavorir la conciliació de les famílies, des d’un enfocament d’igualtat per a millorar la conciliació en menors de 16 anys.

Pla Estratègic de caràcter zonal per a Serveis Socials

la finalitat d’aquest és planificar les mesures, actuacions i recursos necessaris per a complir els objectius de la política de serveis socials i assolir la màxima eficiència en el funcionament del Sistema Públic de Serveis Socials.

Protocol Municipal d’Actuació en Casos de Violència Cap a les Dones.

es tracta d’una declaració d’intencions, per a esclarir quina és la necessitat més urgent, la protecció de les víctimes així com el treball en la prevenció i la implicació de tots els agents de la localitat. Es treballa des d’una intervenció conjunta i comunitària de tots els professionals formats en la matèria.

Protocol Intern per a la prevenció, detecció i actuació davant el risc d’assetjament sexual i per raó de sexe.

tot treballador i treballadora té dret a ser tractar amb dignitat i respecte, per tant, aquest dona la resposta d’actuació a qualsevol conducta d’assetjament sexual o per raó de sexe.

Protocol Policial d’actuació contra la violència cap a les dones.

és una ferramenta pràctica per al cos de Policia Local, per millorar la prevenció, actuació i l’acció en casos d’assetjament sexual, violència masclista i violència de gènere.

Protocol d’actuació per als centres educatius en supòsit de conductes que alteren la convivència de forma greu i reincident

la finalitat d’aquest és la detecció primerenca de conductes que alteren la convivència, l’aplicació de mesures educatives i la implementació d’un pla personalitzat d’actuació.

Pla d’Igualtat Municipal

El Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats, també anomenat PMIO, és un pla d’accions destinades a la ciutadania (a diferència del que ocorre amb el pla d’igualtat d’una empresa o del propi ajuntament a nivell intern). És un document que recull les accions i mesures que s’han d’aplicar en les diferents àrees del municipi, amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats efectiva entre dones i homes.

Què és un Pla d’Igualtat Municipal?

El Pla d’Igualtat Municipal suposa el compromís de tota la corporació local

El Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats, també anomenat PMIO, és un pla d’accions destinades a la ciutadania (a diferència del que ocorre amb el pla d’igualtat d’una empresa o del propi ajuntament a nivell intern). És un document que recull les accions i mesures que s’han d’aplicar en les diferents àrees del municipi, amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats efectiva entre dones i homes.

És obligatori que un Ajuntament o entitat local desenvolupe un Pla d’Igualtat?

Sí, un Ajuntament o entitat local ha de desenvolupar un Pla d’Igualtat a nivell extern

Així ho recull l’article 15 de la Llei d’Igualtat de Gènere 3/2007, que diu textualment que «les Administracions públiques integraran el principi d’igualtat en la definició i pressupost de polítiques en tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les seves activitats».

A més, no hem d’oblidar que l’article 9.2 de la Constitució Espanyola diu que els poders públics són els encarregats de «promoure les condicions perquè la igualtat de les persones i dels grups en què s’integren siguin reals i efectives».

Per tant, pel que fa al pla d’igualtat l’Ajuntament té l’obligació d’elaborar-lo, posar-lo en marxa i avaluar la consecució dels objectius proposats.

Fases d’elaboració d’un Pla d’Igualtat Municipal

La següent fase és l’elaboració d’un diagnòstic de la situació de la igualtat entre la ciutadania en el municipi.

Per a això no existeix un mètode estàndard, però, com és evident és fonamental conèixer el municipi i la situació en matèria d’igualtat d’aquest.

A través del diagnòstic es podrà conèixer i comprendre l’estat del municipi i identificar aquells problemes i situacions de desigualtat que siga necessari corregir. Per a això es recopilaran dades tant quantitatives com qualitatius i es procedirà a la seva anàlisi per a poder arribar a les conclusions que es plasmaran en el corresponent informe.

Existeixen diferents tècniques quantitatives per a recollir dades que poden ajudar a determinar els aspectes característics del grup que s’estiga analitzant, les seves variables i la relació entre elles, les diferències entre grups, etc.

Però els números per si sols no són suficients i per això és també necessari aplicar tècniques qualitatives, tant a través de fonts d’observació directes com indirectes, per a donar context a aquestes dades i poder extreure una correcta anàlisi d’aquests.

És necessari analitzar la realitat del municipi; llocs més utilitzats, l’estat de les instal·lacions públiques, com s’utilitzen els espais, quines són les principals activitats econòmiques, etc. La informació recollida ha d’analitzar-se sempre aplicant la perspectiva de gènere, per a obtenir un diagnòstic que permeta veure la situació real del municipi.

Valoració i aprovació pel Ple

El Pla Municipal d’Igualtat ha de ser valorat i aprovat pel Ple Municipal

Ha de comptar amb el compromís més gran possible per a garantir el seu compliment.

Per a això, abans es presentarà un esborrany del pla, amb les accions plantejades i els terminis. A part dels agents socials, partits polítics, equip tècnic municipal, etc., que podran revisar-lo i fer les aportacions i suggeriments que creguen necessàries.

Implantació del Pla Municipal

Desprès de l’aprovació del Pla Municipal d’Igualtat en el Ple, el següent pas és una implantació

La posada en marxa del mateix a través de l’execució de les accions i mesures plantejades en el pla dins del calendari fixat, per a poder aconseguir els objectius plantejats. Sense oblidar-nos de la necessitat de dur a terme un seguiment i una avaluació posterior, per a aplicar les correccions que pugui ser necessari.

D’això s’encarregarà la mateixa comissió d’igualtat de la corporació, que haurà de coordinar i gestionar a tots els departaments implicats per a dur a terme la implantació del PMIO.

Seguiment i avaluació del pla

El seguiment de la implantació del Pla d’Igualtat Municipal és fonamental

És fonamental per a poder detectar si es produeixen desviacions del planejat i és o no necessari aplicar mesures correctores.

Aquest seguiment es pot dur a terme a través de la sol·licitud d’informació a les parts implicades (qüestionaris, entrevistes, etc.), per a poder recopilar dades sobre les mesures dutes a terme o en procés de realització i veure si és necessari aplicar ajustos.

El seguiment ha de ser regular i fer-se cada dos o tres mesos. A més, és important entendre que el pla d’igualtat és una cosa flexible i dinàmica, és a dir, que es pot modificar i adaptar sobre la marxa en funció de la pròpia realitat del municipi i les seves necessitats. A través del seguiment és com podem aplicar aquesta adaptabilitat.

Tan important com el seguiment, és l’avaluació de tot el procés, per a comprovar si s’han aconseguit els objectius proposats en el pla, per al que serà necessari recollir dades quantitatives i qualitatives amb els quals poder realitzar una correcta anàlisi de la situació resultant.

Obrir xat
Necessites ajuda?
Hola!, podem ajudar-te? Estarem encantats